The Routhledge Companion to Games in Architecture and Urban Planning - Tools for Design , Teaching and Research
En antologi som presenterar en lång rad spel och aktiviteter som lärare och planerare och arkitekter kan använda både i planeringssammanhang och i skolundervisningen. Forskare kan även använda spelen för forskning kring Built Environment Education, BEE, dvs forskning kring arkitekturpedagogik och hur planering och arkitektur kan föras in i skolundervisningen. Många av artiklarna handlar om forskning kring hur barn och unga kan delta i planering.
Bok: 247 sidor
Redaktörer: Marta Brković Dodig och Linda N. Groat
Publicerad av Routledge 2019 
ISBN: 978-0-429-44132-5 (ebk)
Beställes via Routhledge.
 

Klassrum med himlen som tak - En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan
En genomgång av resultat och slutsatser från vetenskapliga och systematiska översikter där författarna sammanställt forskning som belyser hur skolprestationer främst bland barn i grundskoleålder påverkas av utomhusundervisning, av regelbunden fysisk aktivitet och/eller naturkontakt.
Kunskapsöversikten visar att evidensen är tillräckligt stark för att konstatera att utomhusundervisning bidrar positivt både indirekt och direkt till skolprestation och skolresultat. 
Bok: 66 sidor
Redaktörer: Johan Faskunger, Anders Szczepanski och Petter Åkerblom 
Publicerad av Linköpings universitet 2018
ISBN: 9789176852590
Länk till boken, digital publikation
​​​​​​​

Designing Cities with Children and Young People - Beyond Playgrounds and Skate Parks
En ny antologi med många internationellt kända skribenter som arbetar med barns medverkan i planering på olika sätt, runt om i världen!
Maria Nordström skriver ett kaiptel om Barnkonsekvensanalys och beskriver fallet Aspudden där hon medverkat i Barnkonsekvensanalysen. Fredrika Mårtensson och Maria Nordström skriver ett kapitel tillsammans om hur olika Malmö och Stockholm ser på barnvänlighet i planeringen.
Bok: 278 sidor
Redaktörer: Kate Bishop & Linda Corkery
Publicerad av Routledge 2017
ISBN: 978-1-315-71004
Länk till boken som går att läsa på nätet
 

Bygga stad för barn - En kunskapsöversikt om barn och ungdomar, täta stadsmiljöer och metoder för delaktighet och barnkonsekvensanalys
En sammanställning av forskning och annat kunnande kring villkoren för barn och ungdomar i staden och vad det innebär med en allt tätare stadsbygd. Metoder för barn och ungas delaktighet beskrivs och diskuteras.
Bok: 93 sidor
Författare: Suzanne de Laval
Publicerad av Arkus 2015 med anslag från Formas
ISBN: 978-91-980422-4-5
Beställes via Bokus alternativt Adlibris

Designing with Children (inte en bok)
En databas skapad av en grupp forskare vid Sheffield University under ledning av Rosie Parnell. I databasen kan man hitta en lång rad projekt där barn och unga arbetat med den fysiska miljön. Built Environment Education, arkitekturpedagogik. Forskarna är också intresserade av att få in fler projektexempel. De utvecklar kunskapen om hur man kan arbeta med barn och arkitektur. Och de analyserar vad det leder till och vilken roll barnen haft i projekten.
Länk till databasen
 

Golden Cubes Awards - summary and evaluation of the worldwide competition 2010-2011
En rapport som presenterar alla nominerade förslag och gör en kortfattad analys av dem. Tävlingen nådde 375.000 barn i 18 länder. Tävlingen arrangeras av UIA WP Architecture & Children. Ansvarig för det svenska deltagandet är Sveriges Arkitekter genom ARKiS.
Digital publikation: 34 sidor
Författare: Suzanne de Laval
Publicerad på Arkitektur och Designcentrums hemsida, 2013
Länk till skriften
 

Golden Cubes Awards - summary and evaluation of the worldwide competition 2012-2014
En rapport som presenterar den andra omgången av denna tävling. Här presenteras alla nominerade förslag ochen kortfattad analys av dem. Tävlingens andra omgång nådde 147.000 barn i 18 länder. Tävlingen arrangeras av UIA Architecture & Children. Ansvarig för det svenska deltatagdet är Sveriges Arkitekter genom ARKiS.
Digital publikation: 42 sidor
Författare: Suzanne de Laval
Publicerad på Arkitektur och Designcentrums hemsida 2014
Länk till skriften

Room for Children's Participation? Reflections on Communicative Practice in an Educational Context

En doktorsavhandling från Arkitektur- og designhögskolen i Oslo. Författaren har genomfört ett projekt med arkitekturundervisning i några norska skolor och reflekterar sedan kring hur detta fungerade. En modell för arabete med barn och arkitektur presenteras och utvärderas MIABE, The Model for Increased Awareness of the Built Environment.

Bok: 275 sidor

Författare: Kari Bjørka Hodneland

Utgiven av: AHO Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo, 2007

ISBN: 13-987-82-547-0212-3
Länk för att ladda ner boken      Kort sammanfattning av boken

Children, Youth and the City

En nyutkommen forskningsrapport som handlar om barns livsvillkor i städer och baserar sig på forskning i Tyskland, Storbritannien, Pakistan, och östra och södra Afrika. Barn har fått beskriva sina livsvillkor och det är stundom hjärtskärande läsning. Boken handlar även om hur man gjort försök med barns deltagande i planering i en mängd länder. Forskningsfronten presenteras och flera svenska projekt finns representerade.

Bok: 240 sidor

Författare: Kathrin Hörschelmann och Lorraine van Blerk

Utgiven av: Routledge, NewYork och Abingdon UK, 2012

ISBN: 978-0-415-37692-1

Den lärande staden

En antologi där 14 forskare skrivit inlägg kring sin forskning om ämnesområdet "plats och lärande". Antologin är ett resultat av ett forskningprojekt stött av Vetenskapsrådet. Projektet handlade om att skapa ett nätverk och ett tvärvetenskapligt Centrum för Plats och Lärande där forskare och praktiker kunde mötas. Antologin är populärvetenskapligt presenterad och både underhållande och lättläst.

Bok: 270 sidor

Författare: Mats Lieberg, Suzanne de Laval och Petter Åkerblom (red)

Utgiven av: Boréa Bokförlag, 2010, utgången

ISBN: 978-91-89140-65-3

 

Kinder_Sichten Städtebau und Architektur für und mit Kindern und Jugendlichen

En antologi med texter som beskriver hur man arbetar med barn och arkitektur i Finland, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Sverige och Skottland. Det finns även en del betraktelser kring ämnesområdet och metoder man använder. Några lektionsförslag finns presenterade i slutet av boken. Där finns också en engelsk sammanfattning.

Bok: 224 sidor

Författare: Christa Reicher, Silke Edelhoff, Päivi Kataikko och Angela Uttke (red)

Utgiven av: Bildungsverlag EINS, Troisdorf, Tyskland, 2006

ISBN: 978-3-427-99871-6

Lärande och fysisk miljö

En kunskapsöversikt som beskriver forskning om samspelet mellan barns lärande och fysisk miljö i förskola, grundskola och fritidshem och angränsande utemiljöer.

Bok: 205 sidor

Författare: Pia Björklid

Utgiven av: Myndigheten för skolutveckling, 2005

Beställes via Skolverket rapporten kan även laddas ned via denna länk.

ISBN: 01-85128-68-6