Bygg & konstruktion i förskolan
En bok som beskriver hur man på förskolan Trollet i Kalmar arbetat med bygghörnor ute och inne för förskolebarn i alla åldrar. Arbetssättet analyseras och beskrivs noggrannt. Många illustrationer.
Bok, 123 sidor
Författare: Mia Mylesand
Utgiven av: Lärarförbundets förlag, 2007 
Beställes: Reggio Emilia Institutet
ISBN: 978-91 9765-981-9

Skolans och förskolans utemiljöer - Kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö
En antologi med elva författare, där utemiljöns centrala betydelse för lek och lärande tas upp. Barn och unga behöver kunna röra sig ute på egen hand där de bor och lever för hälsans skull, för sin motoriska, sociala och intellektuella utvecklings skull och för att lära känna och utforska sin närmiljö. Både barns lärande utomhus och barns delaktighet i stadsplaneringsfrågor tas upp till diskussion.
Bok/häfte, 76 sidor
Redaktör: Suzanne de Laval 
Utgiven av: Skolhusgruppen, 2014
Beställes: Laddas ned  Beställ tryckt version
ISBN: 978-91-637-6243-7

GÅTURER Metod för dialog och analys
Gåturmetoden genererar arkitekturdiskussion. Ett mycket användbart redskap för arkitekturpedagoger. Många exempel på hur metoden använts i skolan med skolbarn presenteras. Skolbarnen har i flera fall fått medverka i planprocessen "på riktigt". I boken finns en handfast handledning hur man gör, steg för steg.
Bok, 145 sidor
Författare: Suzanne de Laval
Utgiven av: Svensk Byggtjänst, 2014
Beställes: Svensk Byggtjänst
ISBN: 978-91-7333-634-5

Så byggdes staden – en introduktion till stadsbyggnad, arkitektur och husbyggnad

Beskriver stadens och bebyggelsens framväxt och uppbyggnad ur olika aspekter. Syftet är att öka elevernas förmåga att uppleva och förstå sin omgivning ur ett historiskt perspektiv. Grundläggande kunskap om husens tekniska uppbyggnad, vad som är tidstypiskt för byggnader, byggnadsdetaljer och inredning samt hur man avläser ålder och funktion ges. Rikt illustrerad med bilder och teckningar. För grundskolan och gymnasiet. Nu finns upplaga 3 ute.

Bok, 224 sidor

Författare: Cecilia Björk, Laila Reppen, Lars Nordling

Utgiven av: Svensk Byggtjänst, 2000, 2008, 2012

ISBN: 9789173335423

En Lärarhandledning som hör till boken finns nu hos Byggtjänst..

Arkitektur och samhällsbygge – om stadsstudier

Genom att studera staden och miljön runt om oss kan samhällsutveckling, teknisk utveckling och olika ideologier bli tydliga. När samhällets fysiska miljöer ska planeras, det vill säga byggnader, miljöer och infrastrukturer, är det viktigt att många engagerar sig för att hållbara lösningar ska kunna uppnås. Den här boken kan fungera som inspiration till att använda gatan eller staden som klassrum. Med en ökad kunskap om hur planeringen går till kan fler delta i och påverka diskussionen. För högstadiet och gymnasiet.

Bok: 86 sidor

Författare: Ulrika Lundquist

Utgiven av: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2006

Beställes: Göteborgs stadsbyggnadskontor 031-368 00 00

ISBN: 91-89088-14-x

RUM - en bok om arkitektur och samhällsplanering

Boken vill lyfta fram arkitekturen; synliggöra och granska den ur olika synvinklar, visa hur arkitekturen påverkar våra liv på många olika nivåer och visa arkitekturens betydelse för vårt välbefinnande samt skapa förutsättningar för att kunna delta i samhällsplaneringen. Idén är att integrera arkitekturen i alla ämnen i den normala undervisningen i skolan. Boken kan också användas vid tema- och projektarbeten samt för valfria kurser. Boken riktar sig i första hand till elever i grundskolans högstadium och gymnasiet, men den lämpar sig också för den grundläggande yrkesutbildningen, bildkonstskolor och för alla som är intresserade av arkitektur. Till boken finns övningar att ladda ner.

Bok: 154 sidor

Författare: Sofie Hägerström och Vera Schulman

Utgiven av: Utbildningsstyrelsen i Finland, 2006

Produktnummer: 1100016,

Beställes: Länk

ISBN 952-13-2235-7

BARNS RÄTT TILL STADEN Om arkitekturpedagogik som demokratisk metod i Göteborg

I boken beskrivs verksamheten i Göteborg med en arkitekturkonsulent och ett antal arkitekturpedagoger som arbetar ute i skolorna i Göteborg med arkitektur och samhällsplanering. Man arbetar med att finna former för hur barn och unga kan vara delaktiga i projekt kring vår fysiska miljö. Boken visar på ett flertal exempel och den kan bli en fin inspiration för den som vill arbeta med arkitektur i skolan. Boken är rikt illustrerad, faktaspäckad och lättläst.

Bok: 144 sidor

Författare: Mie Svennberg & Mania Teimouri (red)

Utgiven av: Göteborgs Stad Kultur och Movium, 2010

Beställ från Movium  tel:040-415000

ISBN: 978-91-88197-71-1

Unga är också medborgare – om barns och ungdomars inflytande i planeringen

Hur ska barn och ungdomar ges möjlighet till inflytande i den fysiska samhällsplaneringen? Hur ska deras behov och synpunkter fångas upp och hur ska de komma till tals? Boken visar bland annat på skolans roll som viktig arena för samhällsplaneringen och ger exempel på olika arbetssätt och metoder för det. Den har en lång litteraturlista och tipsar om organisationer/institutioner som är engagerade i frågan.

Bok, 176 sidor

Redaktör: Irene Tallhage-Lönn

Utgiven av: Boverket, 2000

Beställes: Boverket, Publikationsservice, tel 0455-35 30 00,

e-post publikationsservice@boverket.se

ISBN: 91-7152-595-8

Arkitektur i skolan – För att se världen med nya ögon

Boken vänder sig till lärare och arkitekter som vill arbeta med arkitektur i skol­under­visningen. Den be­rät­tar om hur arki­tekturen och den bebyggda när­miljön kan användas som in­spi­ration och läromedel i olika ämnen. I boken finns en innehållsrik sam­man­ställ­­ning av en stor mängd läromedel. Här ges också konkreta exempel på hur lärare framgångsrikt arbe­tar med arkitektur i skolan idag. En internationell utblick visar att man i Finland, Danmark, Norge, Storbritannien och Frankrike har kom­­mit långt inom detta område.

Bok: 101 sidor

Författare: Suzanne de Laval

Utgiven av: arkitekturanalys sthlm ab, 2007

Beställes: suzanne.delaval@arkitekturanalys.se

ISBN: 978-91-633-0462-0

Børn rum form - Arkitektur og design for begyndere

Boken innehåller arktiklar av fackfolk och intervjuer av arkitekter, designers och fackmän hur arkitektur kan göras begriplig för barn och unga. En rad exempel presenteras. Läs mer om Børnekulturens Netværk på deras hemsida. www.boernekultur.dk

Redaktör: Merete Dael

Utgiven av: Børnekulturens Netværk i Köpenhamn, 2010

Ladda hem boken   Nu finns också en  engelsk version utgiven 2011

ISBN: 978-87-92057-79-2 tryckt utgåva

ISBN: 978-87-92057-80-8 elektronisk utgåva

Trygghetsvandring ur barns perspektiv

Denna handbok är till för dig som får det spännande uppdraget att genomföra eller delta i en trygghetsvandring med barn och unga. När ett område ska förbättras kan en trygghetsvandring vara ett effektivt sätt att inventera miljön och att samla in olika gruppers erfarenheter.

Sverige har förbundit sig att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter och i det arbetet är metoden också ett verktyg. Om barn och ungdomar får delta i en vandring ger man dem en chans till inflytande över våra gemensamma platser.

Skriften bygger på ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens Kultur i Väst och Uddevalla kommun, där fyra pilotprojekt har genomförts.

Bok: 66 sidor

Författare: Teimouri, Åhlström, Svennberg, Björling och Havström

Utgiven av: Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen 2011

Beställes: mania.teimouri@kulturivast.se    Länk till rapporten

ISBN: 978-91-976674 3-2

Bra dialog, bättre byggen

En god dialog mellan alla parter i ett byggprojekt underlättar och rentav stärker arbetsprocessen. Men den är svår att få till, många gånger brister kommunikationen av olika anledningar. Varför inte hjälpa blivande arkitekter och byggnadsarbetare att påbörja dialogen redan under utbildningen?

En bra idé tyckte tre gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen, Chalmers arkitektur och Sveriges lantbruksuniversitet som formade ett flerårigt samarbete. Här berättar deltagare och projektledare om sina erfarenheter i hopp om att fler skolor ska ta efter.

Bok: 58 sidor

Författare: Svennberg och Havström

Utgiven av: Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen 2010

Beställes: mania.teimouri@kulturivast.se  Kan även laddas ner som pdf

ISBN: 978-91-976674-2-5