Barn skapar rum i tiden En undersökning av plats i förändring med barn som medforskare
En Mastersuppsats i Visuell kultur och lärande med inriktning mot bildpedagogik på Konstfack av Åse Ahlstrand. Åse har följt en förskolegrupp då de studerat ett nybygge av en förskola intill deras förskola. Hon resonerar kring vad hon själv och barnen lär sig under resan.
Publikation: 69 sidor
Författare: Åsa Ahlstrand
Lärosäte: Konstfack
Konstfack DIVA portal 

Vår skolgård! Arkitekturpedagogik som metod för att göra elever delaktiga i en designprocess

Ett omfattande och intressant examensarbete av arkitekturstudenterna på Chalmers, Joel Berge och Anna Sofia Wannerskog. De har genomfört en serie workshops i två skolor tillsammans med elever och de har dokumenterat hela processen och reflekterar på ett nyanserat sätt över metoder och resultat. Examensarbete i Masterprogram Design for Sustainable Development

Publikation: 181 sidor

Författare: Anna Sofia Wannerskog och Joel Berge

Lärosäte: Chalmers, 2012

Chalmers Publication Library

"Vi har ju en skolgård!" : ett gestaltningsförslag framtaget för och med högstadieelever.

Julia Åberg och Maria Lindgren (se exjobb ovan) har låtit högstadieelever diskutera och analysera sin skolgård, Stavsborgsskolan i Nacka kommun. Arbetet med eleverna har genomförts i idéverkstäder, som inleddes med gåtur. Eleverna har haft två skoldagar på sig, med en veckas mellanrum, att diskutera hur deras skolgård fungerar och hur de skulle vilja förbättra den. Därefter har Julia Åberg skisserat förslag till förbättringar utifrån elevernas tankar och förslag. Julia Åberg för också ett resonemang kring skolgården som hälsokälla, klassrum, mötesplats och plats för demokrati och delaktighet.

Publikation: 134 sidor 

Författare: Julia Åberg

Lärosäte: Uppsala: SLU, Landskapsarkitektur, institutionen för stad och land, 2012

Epsilon Archive for Student Projects

Det här är min skolgård : tillvägagångssätt för medbestämmande och ökad trivsel i skolmiljön.

Maria Lindgren har tillsammans med Julia Åberg (se exjobb nedan) låtit högstadieelever diskutera och analysera sin skolgård, Stavsborgsskolan i Nacka kommun, i två dagars idéverkstad med gåtur och collageverkstad. Därefter har Maria Lindgren har fördjupat sig i metoddiskussion. Hon visar med all önskvärd tydlighet att högstadieelever kan och vill delta i skolgårdsplanering. De har också en stor kunskap om sin närmiljö - som de kanske själva inte är medvetna om.  

Publikation: 128 sidor

Författare: Maria Lindgren

Lärosäte: Uppsala: SLU, Landskapsarkitekur Instititionen för stad och land, 2012

Epsilon Archive for Student Projects

DIALOG OM STADEN En studie om medborgardialogens roll och betydelse för stadsplaneringen i Nacka kommun

Som en del av arbetet med detaljplaneprogrammet (och en begränsad del av examensarbetet) för Fisksätra har en grupp unga vuxna Fisksätrabor i åldern 17-21, bjudits in för att få chans att dela med sig av sin syn på utvecklingen av deras bostadsområde samt vad hållbarhet innebär för dem. Dagarna utformades som en workshop eller fokusgrupp med både individuella uppgifter och gruppövningar. Man har använt spelprogrammet MineCraft för att bygga en modell av Fisksätraområdet. Examensarbete för Masterexamen.

Publikation: 96 sidor

Författare:Christian Rydberg Åkesson

Lärosäte: KTH, Stockholm, 2012

KTH:s Publikationsdatabas DiVA

Områdesvandringar - en metod för medborgardeltagande? En studie rörande deltagande, dialog och planering i Botkyrka kommun.
Botkyrka kommun har satsat på att genomföra områdesvandringar i olika stadsdelar för att på det sättet få dialog med sina invånare kring den fysiska miljön. I uppsatsen redovisas en rad intervjuer med gymnasieungdomar (sid 31-34) där ungdomarna diskuterar medborgardeltagande, dialog och vandringar. Ungdomarna vill ha personlig direktkontakt med planerare för att förstå och engagera sig.
D-uppsats: 50 sidor
Författare: Annarella Löfblad
Lärosäte: Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen, 2005