MOVIUM Centrum för stadens utemiljö, ett centrum inom SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, för alla som forskar om, planerar, anlägger och förvaltar stadens utemiljö. De bedriver omvärldsspaning, förmedlar nyheter, bildar opinion, driver projekt och erbjuder nätverk, rådgivning och utbildning. Movium har nationellt ansvar för att samordna, sprida och utveckla kunskap om utvecklande utemiljöer för barn och unga.

 

NCU Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet. Erbjuder fristående kurser och magisterprogramskurser i utomhuspedagogik. NCU:s definition av utomhuspedagogik: Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär:

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

 

UTENAVET Nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik. Nätverket har gemensamt arrangerat tre stora riksomfattande konferenser under rubriken "Ute är inne". Konferenserna dokumenteras och dokumentationen kan fungera som läromedel och inspiration för lärare. 2011-års dokumentation finns att ladda ner från hemsidan. Medlemmar är Movium, NCU, Naturskoleföreningen, NCFF, Friluftsfrämjandet och Skogen i skolan