Barns delaktighet i det fysiska rummet drivs av Svenska OMEP med stöd från Allmänna arvsfonden under åren 2007 - 2010.

Syftet är att utveckla kunskap om barns delaktighet och inflytande i förskolans fysiska uterum, att tillsammans med pedagoger och barn i åldern 1-6 år studera olika strategier för barns delaktighet och att utveckla metoder för att öka barns delaktighet och inflytande. Följ länken, så kan du ladda hem deras intressanta slutrapport.

Barnkonsekvensanalys

Inom Göteborgs Stad har tre verktyg tagits fram som lyfter fram barnperspektivet, sociala konsekvenser och social hållbarhet för att möta de mål som Göteborg har formulerat om en socialt hållbar stad och om att all stadsutveckling ska ske utifrån ett barnperspektiv.Viktigt i sammanhanget är att barnen och ungdomarna tillfrågas om sina synpunkter. Arbetet med att ta fram de tre verktygen startade 2010 och det har varit ett samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret, Social resursförvaltning och nätverket Barn och unga i fysisk planering. I Göteborg kommer man nu att införa Barnkonsekvensanalyser och arbeta förvaltningsövergripande.

Barnkonsekvensanalys checklista, Gotlands kommun har satt samman en enkel checklista för barnkonsekvensanalys. Först utdrag ur Barnkonventionen, sedan checklistan och sist medinflytandestegen, så att man kan bedöma graden av medinflytande.

Barn och ungdomar i samhällsplanering, kunskapsunderlag och handläggningsstöd för integrering av barnperspektivet i fysisk planering. En handledning framtagen av Länsstyrelsen i Blekinge län 2007. Här kan man hitta bra argumentering för varför barn ska delta och exempel på frågor som är lämpliga att ta upp - ur planerarperspektiv. Här finns en checklista för att arbeta med barnperspektiv.

Barn och unga i samhällsplaneringen  Ett stort projekt för att öka de ungas inflytande som Trafikverket och Boverket drivit på uppdrag av regeringen tillsammans med sex kommuner. Resultatet har redovisats med fyra ambitiösa delrapporter där man presenterar nya metoder och rutiner i planeringen av bland annat nya tågstationer, bostäder och trafikplatser. De kommuner som deltar i projektet är:  Borlänge, Göteborg, Hällefors (i samverkan med Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora), Trelleborg, Örebro och Östersund.

Trafikverkets arbete med barn och trafik och barnkonsekvensanalyser är omfattande och de var först av alla myndigheter att ta denna fråga på allvar. Via länken kommer man till deras samlade skrifter om barn och trafik. Det är bara att botanisera!

Barnkonsekvensanalys - erfarenheter och visioner Vägverksregionernas Barnkonsekvensanalyser - en processutvärdering, sammanställd av Pia Björklid 2007 på dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm, Forskningsgruppen för miljöpsykologi och pedagogik.
 

REBUS Resan till en bättre skolmiljö är ett svensk-norsk-danskt EU-projekt med syftet att utveckla och sprida metoder för att stärka barns och ungas delaktighet i utvecklingen av skolan och förskolans fysiska miljö. Projektet pågår under tre år och är nu igång och redovisas löpande på hemsidan. Målet är att kunna skriva en guideline för hur man arbetar med dessa frågor.

Nu finns deras guideline publicerad på hemsidan. Länk

På University of California, Berkeley finns CC&S, Center for Cities & Schools. Där har man under ett decennium arbetat med att gå ut till skolor och tillsammans med skolelever genomföra olika planeringsprojekt för att förändra elevernas närmiljö. Man kallar sin metod för Y-PLAN. På deras hemsida finns exempel och handledningar att ladda ner.

Children's Plan i Melbourne I Australien har staden Melbourne infört att den är en Child Friendly City och man har utarbetat en Children's Plan som är framtagen tillsammans med barn och den är för barn.